I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่บูรณาการการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน


นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก้ผู้ถือหุ้นภาครัฐ


นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม


นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น


นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

นโยบายตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต

การบริหารจัดการนวัตกรรม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบาย No Gift Policy

ประกาศเจตจำนงสุจริต