I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 2
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 3
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 4
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2562
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560