I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2567 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ไตรมาส 2
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ไตรมาส 3
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2566 ไตรมาส 4
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ไตรมาส 2
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ไตรมาส 3
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2565 ไตรมาส 4
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 1
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 2
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 3
ผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในประจำปี 2564 ไตรมาส 4
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2564
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2565
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2562
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560