I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2562
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2561
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
คู่มือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2560