I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส. 

ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ผลการดำเนินงานประจำปี

คำสังแต่งตั้งคณะทำงาน ศปท.ธพส. ปี 2562

มาตรการ ปี 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ธพส ปี 2562

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ ธพส. ประจำปี 2561

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ธพส.

หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

บทความ/ความรู้

ร้องเรียนการปฎิบัติงาน / ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่