I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร 

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ

“การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

แผนยุทธศาตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

   เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่
ค่านิยม
 • C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 • SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
 1. เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงสังคม
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนอง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers
 5. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.
ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ โดยคำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ ธพส.
 • 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
  • 1.1 ผู้เช่าภาครัฐ
  • 1.2 ผู้เช่าภาคเอกชน
  • 1.3 ผู้ใช้บริการ
  • 1.4 พนักงาน ธพส.
  • 1.5 คู่ค้า
  • 1.6 ชุมชน/สังคม
 • 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง
  • 2.1 ผู้บริหาร ธพส.
  • 2.2 หน่วยงานกำกับดูแล
  • 2.3 คณะกรรมการ ธพส.
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1   พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์   เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงสังคม

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
- พัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน
- ริเริ่มโครงการรูปแบบใหม่

แผนงาน

- แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด
     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จัดหาผู้เช่าและสร้างรายได้ และหาลูกค้ารายใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่าพาณิชย์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2   สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์   เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ยกระดับการให้บริการ และสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- บริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน

- แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของ ธพส. และสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมกับยุคสมัยและกลุ่มเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
- แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของ ธพส.
- แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมีความพร้อมตอบสนองต่อการใช้งานโดยมีการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการปรับปรุงงานสถาปัตยกรรมอาคารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด บริหารอาคารและบริหารโครงการให้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม และรักษาระดับความ พึงพอใจผู้ใช้บริการ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3    ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย

กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาธุรกิจ บริหารโครงการ ดิจิทัลเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แผนงาน

- แผน 6 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
      มีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดการทบทวน/จัดทำแผนบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอกำหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลเกิดการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรใหม่ให้เหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของ ธพส. ทบทวนแนวทางการจ่ายเงินเพิ่มวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับกลุ่มงานสนับสนุน พนักงาน ธพส. ความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) และคิดเป็นระบบองค์รวม ในหลากหลายรูปแบบ มีผู้สืบทอด ที่เตรียมความพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งสำคัญ มีการพัฒนาคนเก่ง (Talent) ให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการนำข้อมูลสารสนเทศในระบบมาใช้วิเคราะห์และพยากรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรหรือการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อให้เกิดกระบวนการ HR Audit อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4    ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์    เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยและการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
- ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ Core Business Enablers

แผนงาน

- แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และบูรณาการไว้ในการทำงานประจำวัน

- แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ สู่การยกระดับหน่วยงานไปเป็นองค์กรดิจิทัลพัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัล สู่การยกระดับการบริหารและการให้บริการปรับปรุงระบบงานให้มีความสอดคล้องกับระเบียบและกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มากขึ้นจัดทำระบบที่สอดคล้องกับ พรบ. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสร้างความพร้อมของบุคลากร และเครื่องมือสู่การพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5    บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

แผนงาน

- แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6    ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

กลยุทธ์

- ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล

แผนงาน

- แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและการจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ ธพส. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนาธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมกิจกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำคัญ
- แผน 12 แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร