I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร 

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ

“การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

แผนยุทธศาตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

   เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 • 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 • 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 • 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 • 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
ค่านิยม
 • C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 • SO 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สร้างโอกาสในการพัฒนา โครงการรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อ ธพส. มีบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 3. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานและบูรณาการ
 5. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
 6. ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.
ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ ธพส.

 • 1) ลูกค้า (ผู้เช่า : หน่วยงานของรัฐ/เอกชน/ผู้ใช้บริการ)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.

 • 1) ผู้ถือหุ้น รัฐบาล และหน่วยงานกำกับ เช่น กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ ธพส.
 • 2) พนักงาน
 • 3) คู่ค้า
 • 4) ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรองของ ธพส.

 • 1) เจ้าหนี้
 • 2) สื่อมวลชน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1   พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าประสงค์   เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
- บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ริเริ่มโครงการรูปแบบใหม่

แผนงาน

- แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แผน 2 แผนการตลาดและลูกค้า
     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จัดหาผู้เช่าและสร้างรายได้ให้กับ ธพส. สร้างความสัมพันธ์อันดีกลุ่มลูกค้าเดิม และยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2   สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

เป้าประสงค์   เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อ ธพส. มีบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

กลยุทธ์

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- ยกระดับการให้บริการ และสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- บริหารจัดการอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

- แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงรูปแบบสื่อให้ทันสมัย สวยงาม น่าสนใจ เหมาะสมกับยุคสมัยและกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน
- แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ธพส.
- แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคาร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา และการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์ เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอาคารเป็นไปตามมาตรฐานด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3    ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ

แผนงาน

- แผน 6 แผนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์
      มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมาตรฐาน พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเพื่อเชื่อมโยงกับ KM & INNO และพัฒนาผู้บริหารและพนักงานตามระบบ Competency และการพัฒนาผู้นำ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4    ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์    เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานและบูรณาการ

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
- ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่

แผนงาน

- แผน 7 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเกิดการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และบูรณาการไว้ในการทำงานประจำวัน

- แผน 8 แผนปฏิบัติการดิจิทัล

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • (1)พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
 • (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของฐานข้อมูล SAP
 • (3) ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่
 • (4) พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารและการให้บริการ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5    บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

แผนงาน

- แผน 9 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6    ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์   ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

กลยุทธ์

- ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล

แผนงาน

- แผน 10 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการและการจัดการด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กรของ ธพส. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พัฒนากระบวนการธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนาธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
- แผน 11 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
     มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรภายในศูนย์ราชการ และยกระดับการให้บริการ
- แผน 12 แผนงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
     มีวัตถุประสงค์เพื่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร