I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร  

แผนยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ

“การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

แผนยุทธศาตร์และแผนดำเนินงานขององค์กร

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผ่านยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

   เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 • 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 • 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 • 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 • 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่
ค่านิยม
 • C : Commitment (ความรับผิดชอบปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professional (ความเชี่ยวชาญในงาน)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • C : Customer Centric (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 • SO 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย์การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่
 • SO 2 การทำการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งเน้น CSR in Process
 • SO 3 การยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้านและรองรับโครงการใหม่
 • SO 4 การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมให้ทันสมัย
 • SO 5 การบริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคงมีประสิทธิภาพ
 • SO 6 การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี
เป้าประสงค์

 1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
 2. ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 3. บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย
 4. มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี
 5. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
 6. ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ ธพส.
ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2563

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1   การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย์ การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่

เป้าประสงค์   องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
- บริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
- สร้างการเติบโตของสินทรัพย์

แผนงาน

- แผน 1 แผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
     มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แผนพัฒนาธุรกิจศูนย์ราชการ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับ ธพส. หาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้เช่าพื้นที่

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2   การทำการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกมุ่งเน้น CSR in Process

เป้าประสงค์   ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

กลยุทธ์

- สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- ยกระดับการให้บริการ และสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร
- บริหารจัดการอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

- แผน 3 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- แผน 4 แผนบริหารจัดการอาคาร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการบริหารจัดการอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการภายในศูนย์ราชการและเป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาทรัพย์สินของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3    การยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้านและรองรับโครงการใหม่

เป้าประสงค์   บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย

กลยุทธ์

- พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ

แผนงาน

- แผน 5 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเป็นมาตรฐาน ตอบสนองความพึงพอใจ ความผาสุก และผูกพันของพนักงาน สามารถขับเคลื่อนผลการดำเนินงานองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนา

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4    การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมให้ทันสมัย

เป้าประสงค์    มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
- ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่

แผนงาน

- แผน 6 แผนงานศึกษานวัตกรรมขององค์กร

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และนวัตกรรม มีการจัดการความรู้และนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผลใหม่

- แผน 7 แผนปฏิบัติการดิจิทัล (DE)

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 • (1)ให้มีเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศภายในอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • (2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของฐานข้อมูล SAP
 • (3) เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 • (4) เพื่อพัฒนาระบบสำหรับการให้บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5    การบริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคงมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์   มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

แผนงาน

- แผน 8 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6    การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี

เป้าประสงค์   ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ ธพส.

กลยุทธ์

- ส่งเสริมธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร

แผนงาน

- แผน 9 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลักดันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงไปสู่การปฏิบัติ สร้างเครือข่ายดำเนินกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลภายในศูนย์ราชการฯ สนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานตามแนวทาง ITA
- แผน 10 แผนความรับผิดชอบต่อสังคม
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรยกระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ราชการ เสริมสร้างภาพลักษณ์ 3 มิติ ด้านการบริหารศูนย์ราชการ การบริการและการสื่อสาร
- แผน 11 แผนงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
     มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กร และยกระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับ Enablers 8 ด้าน