I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร 

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปีขององค์กร

แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570

(หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน ข้อ 5 การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐให้มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)

แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจําปีขององค์กร

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

   เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่
ค่านิยม
 • C : Customer Relation & Satisfaction (ความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • SO 3 ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงานด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 7 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
 1. เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการศูนย์ราชการ (Zone A,B,C) อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ เพื่อกระจายรายได้และความเสี่ยง
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความพึงพอใจและภักดีต่อ ธพส. และเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการ ธพส. รับรู้ Brand DAD มากขึ้น
 3. เพื่อให้ ธพส. มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบมีประสิทธิผลได้มาตรฐาน โดยเฉพาะตามเกณฑ์ Enablers
 5. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและคิดเป็นระบบ
 6. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.
ยุทธศาสตร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายพื้นที่ศูนย์ราชการ (Zone C) และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงิน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญของ ธพส.
 • 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
  • 1.1 กลุ่มลูกค้าและผู้ใช้บริการ
  • 1.2 กลุ่มพนักงานและหน่วยงานภายใน
  • 1.3 กลุ่มพันธมิตร
  • 1.4 กลุ่มคณะกรรมการ
  • 1.5 กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (รอบ/ใกล้โครงการ)
 • 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง
  • 2.1 กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐ
  • 2.2 กลุ่มสื่อมวลชน
  • 2.3 บริษัทในเครือ
  • 2.4 กลุ่มคู่เทียบ หรือคู่แข่ง
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1   พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์   เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการศูนย์ราชการ (Zone A,B,C) อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและบูรณาการ และสร้างโอกาสการในการเติบโตทางธุรกิจ จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ เพื่อกระจายรายได้และความเสี่ยง

กลยุทธ์

- บริหารจัดการศูนย์ราชการ (Zone A,B,C) ให้เต็มศักยภาพ
- ขยายผลโครงการ ที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ

แผนงาน

- แผน 1 แผนพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
     มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ราชพัสดุ/อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- แผน 2 แผนลูกค้าและตลาด
     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรและปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์ราชการให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จัดหาผู้เช่าบริหารสัญญาเช่าอาคาร สร้างรายได้ให้กับ ธพส. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำเทคโนโลยีนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า และยกระดับความพึงพอใจของผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2   สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าประสงค์   เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความพึงพอใจและภักดีต่อ ธพส และเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการ ธพส. และรับรู้ Brand DAD มากขึ้น

กลยุทธ์

- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ยกระดับการให้บริการลูกค้าและตอกย้ำ Brand DAD

แผนงาน

- แผน 3 แผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
     มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารองค์กรให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึงสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ และรู้จัก DAD อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้สวยงามน่าสนใจ เหมาะสมกับยุคสมัย กลุ่มเป้าหมาย และมีผู้ติดตามมากขึ้น
- แผน 4 แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของ ธพส.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3    ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model

เป้าประสงค์   เพื่อให้ ธพส. มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

- บริหารจัดการอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม & ยั่งยืน

แผนงาน

- แผน 5 แผนบริหารจัดการอาคารและความปลอดภัย
      มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารจัดการอาคารให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวก สะอาด ต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้อาคาร ลดความรุนแรงและความเสียหายเพื่อให้ผู้ใช้อาคารมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงมีการบริหารจัดการจราจรและระบบขนส่ง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะดวก ต่อการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้อาคาร
- แผน 6 แผนบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาคาร
      มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารให้มีความพร้อมตอบสนองต่อการใช้งาน บริหารอาคารและโครงการตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligence Operation Center) พร้อมระบบ City Data Platform ที่จะรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากนวัตกรรมต่าง ๆ
- แผน 7 แผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
      มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินงาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมกิจกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสำคัญ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4    ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

เป้าประสงค์    เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัยมีองค์ความรู้และ นวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบมีประสิทธิผล ได้มาตรฐานโดยเฉพาะตามเกณฑ์ Enablers

กลยุทธ์

- พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจองค์กร
- ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์ Core Business Enablers

แผนงาน

- แผน 8 แผนการจัดการความรู้และนวัตกรรม
     มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาใช้ในการทำงานให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามยุทธศาสตร์องค์กร กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมองค์กร และสร้างวัฒนธรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
- แผน 9 แผนปฏิบัติการดิจิทัล
     มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกระบวนการ สู่การยกระดับหน่วยงานไปเป็นองค์กรดิจิทัล พัฒนาและบูรณาการแพลตฟอร์มดิจิทัล สู่การยกระดับการบริหารและการให้บริการ พัฒนาการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลดิจิทัลภาครัฐ และสร้างความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ สู่การพัฒนาไปเป็นองค์กรดิจิทัล

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5    ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและคิดเป็นระบบ

กลยุทธ์

- มุ่งเน้นการบริหาร & พัฒนาบุคลากรเชิงรุกคิดเป็นแบบองค์รวม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

แผนงาน

- แผน 10 แผนปฏิบัติการด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์

 • มีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงาน ธพส. ความเชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi Skill) และคิดเป็นระบบองค์รวมในหลากหลายรูปแบบ เช่น e-learning, Coaching จัดทำหลักสูตรพนักงาน ธพส. เพื่อรองรับสมรรถนะหลัก และการปรับตัวตามสถานการณ์และธุรกิจ และพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจของ ธพส. และมีระบบการบริหารและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงที่เป็นระบบ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO6    บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์   เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กลยุทธ์

- สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม

แผนงาน

- แผน 11 แผนบริหารการเงินและงบประมาณ
     มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารเงิน และจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และเพื่อประโยชน์สูงสุด บริหารสภาพคล่องทางการเงินให้สอดคล้องตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ จัดหาแหล่งเงินในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO7    ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

กลยุทธ์

- ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล

แผนงาน

- แผน 12 แผนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลให้ได้ตามมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานและความเพียงพอของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน
- แผน 13 แผนการดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
     มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร