I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดทำ อย่างครบถ้วนถูกต้องตามควรที่เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง ทั่วไป
 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 3. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ในด้านต่างๆทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีสาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อม ของความเสี่ยง และมีบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่างๆตามเกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 5. สอบทานให้มีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
 6. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
 7. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีและความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายในรวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจำนวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งรวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานด้านการให้ ความเชื่อมั่น (Assurance) และการให้คำปรึกษา (Consultant) ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
 9. สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางธรรมาภิบาล (CorporateGovernance)
 10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นรวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.
 11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 12. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต (Fraud) คอรัปชั่น (Corruption) ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ธพส.
 13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของ ธพส.
 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. รับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) โดยมีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้มีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุปรวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือพยานอย่างยุติธรรม