I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่

 1. สอบทานรายงานทางการเงินของ ธพส. เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดทำอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามควรที่เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 2. สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และติดตามความคืบหน้าของกระบวนการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง การควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 2013) กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และกระบวนการการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธพส. ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 3. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ด้านต่าง ๆ ในทุกประเด็นที่มีความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีสาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของความเสี่ยง และมีบทบาทในการสอบทาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับการดำเนินงานของ ธพส. ตามแนวทาง ทั้ง 7 Enablers ตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กำหนด
 4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับฝ่ายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
 5. สอบทานให้มีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
 6. สอบทานการดำเนินงานของ ธพส. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ธพส.
 7. สอบทานให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน กำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของจำนวนและทักษะของผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) การให้คำปรึกษา (Consulting Service) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน นโยบาย แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร และคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบต้องกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
 9. สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณของพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในฐานะผู้ปฏิบัติงานใน ธพส. สำหรับประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance)
 10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ ใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ ธพส.
 11. พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการอาวุโส ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 12. พิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต (Fraud) คอรัปชั่น (Corruption) ที่อาจมีผลกระทบ ต่อการปฏิบัติงานของ ธพส.
 13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน ประจำปีของ ธพส.
 14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินแบบทั้งรายบุคคลและการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่กำหนด และหารือแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. รับทราบและให้การสนับสนุน
 16. เป็นช่องทางสำหรับติดต่อรับข้อร้องเรียนหรือรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) โดยเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแส ที่เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้ข้อสรุป รวมทั้งมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสหรือพยาน อย่างยุติธรรมตามประกาศ ธพส. เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน