I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโมบายแอปพลิเคชัน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (Mobile Application GovComplex) ประจำปี 2567
15 กรกฎาคม 2567
ประกาศประกวด งานจ้างบริหารจัดการเฟซบุ๊กศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศประกวด งานจัดซื้ออุปกรณ์งานจราจร สําหรับบริหารพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี (e-bidding)
04 มิถุนายน 2567
ประกาศประกวดราคา
ประกาศประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ประจำปี 2567 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวด งานจัดซื้อรถเข็นนั่ง (Wheelchair) และเตียงฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซนซี (e-bidding)
09 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคา งานจัดซื้อเสาสแตนเลสกั้นทางเดินและป้ายครอบหัวเสา โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
08 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคารรัฐประศาสนภักดี และโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ประจำปี 2567
07 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศประกวด งานจัดซื้อถังขยะบริเวณภายในและภายนอกอาคาร โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พฤษภาคม 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศประกวด งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับทีมป้องกันและระงับอัคคีภัย โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2567
ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง