I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน งานจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
21 มิถุนายน 2565
ประกาศเชิญชวน
วิจารณ์ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
17 มิถุนายน 2565
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์
แบบรูปรายละเอียด
BOQ_Excel งานรามาฯ-ธนารักษ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อ Online เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างโครงการเช่าใช้เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (IP Phone) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มิถุนายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พฤษภาคม 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
ราคากลาง
เอกสารแบบป้ายฯ
ประกาศ งานจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 เมษายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
ราคากลาง
เอกสารแบบป้ายฯ
ประกาศ งานจ้างปรับรูปลักษณ์และเพิ่มยอดผู้ติดตามเฟซบุ๊กให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ในเพจศูนย์ราชการฯ
07 เมษายน 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ประกาศ งานจ้างเผยแพร่อัตลักษณ์องค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มีนาคม 2565
ประกาศ
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
ประกาศเชิญชวน งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
28 มีนาคม 2565
ประกาศเชิญชวน