I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ งานจ้างรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ พื้นที่อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์และกลุ่มอาคาร A อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (Depot) และอาคารศาลปกครอง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
23 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเชิญชวน
ประกาศ งานจ้างรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดีและกลุ่มอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยวิธีประกาศเชิญชวน
23 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเชิญชวน
วิจารณ์ขอบเขตของงาน ประกวดราคางานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C (3/3)
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ Atrium งานระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ Atrium ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ Atrium ระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ ตะวันออกระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ ตะวันออกระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ ตะวันออกระบบสุขภิบาล
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ ตะวันออกระบบอัคคีภัย
ภาคผนวก 6 อาคารสนับสนุนระบบไฟฟ้า
ภาคผนวก 6 อาคารสนับสนุนระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 อาคารสนับสนุนระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก 6 อาคารสนับสนุนระบบสุขาภิบาล
วิจารณ์ขอบเขตของงาน ประกวดราคางานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C (2/3)
21 กุมภาพันธ์ 2567
ภาคผนวก 6 ทิศเหนือระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 ทิศเหนือระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก 6 ทิศเหนือระบบอัคคีภัย
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันตกระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันตกระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันตกระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันตกระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันออกระบบไฟฟ้า
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันออกระบบปรับอากาศ
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันออกระบบป้องกันอัคคีภัย
ภาคผนวก 6 ทิศตะวันออกระบบสุขาภิบาล
ภาคผนวก 6 พื้นที่ธุรกิจ Atrium งานระบบป้องกันอัคคีภัย
วิจารณ์ขอบเขตของงาน ประกวดราคางานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C (1/3)
21 กุมภาพันธ์ 2567
ร่างประกาศประกวดราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
ราคากลาง
ภาคผนวก 1 ร่างตารางแสดงการกำหนดอัตราบุคลากร
ภาคผนวก 2 ร่างตารางสรุปราคากลางงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ภาคผนวก 3 หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
ภาคผนวก 4 แบบประเมินผู้ให้บริการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
ภาคผนวก 5 สรุปบัญชีรายการเครื่องจักรและรายละเอียด (เบื้องต้น) ปรับปรุง
ภาคผนวก 6 แบบวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร (เบื้องต้น)
ภาคผนวก 6 ทิศเหนือระบบไฟฟ้า 1
ภาคผนวก 6 ทิศเหนือระบบไฟฟ้า 2
ประกาศ งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นที่โซน A, โซน B, อาคารจอดรถและซ่อมบำรุง (DEPOT) โดยวิธีประกาศเชิญชวน
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเชิญชวน
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
16 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ประกวด งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ขอบเขตของ งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ใบราคากลาง งานจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
18 มกราคม 2567
ชี้แจงข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
ประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
12 มกราคม 2567
ประกาศงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2
BOQ บัญขีแสดงปริมาณงานและราคากลาง
BOQ บัญขีแสดงปริมาณงานและราคากลาง ไฟล์ excel
แบบแปลนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อประชาชน อาคาร Depot ชั้น 2