I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คู่มือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2567

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2567

การระบุและวิเคราะห์ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2567

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน 2566)

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

คู่มือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ฉบับทบทวนปี 2566

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 - 2570

ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2566

ระบุและวิเคราะห์ความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

ข้อมูลคู่มือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับทบทวนปี 2565

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565-2670)

ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรปี 2565

การวิเคราะห์เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565

นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน

การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำหนดขอบเขตและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564

นโยบายเรื่องร้องเรียน ปี 2564

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานการรับฟังความคิดเห็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2564

คู่มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6ม.ค 63

แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6ม.ค 63

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม

24มี.ค 63

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสีย 3 ปี (ปี 2563-2565)

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2563-2565)