I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำหนดขอบเขตและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564

นโยบายเรื่องร้องเรียน ปี 2564

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานการรับฟังความคิดเห็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2564

คู่มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6ม.ค 63

แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563

6ม.ค 63

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม

24มี.ค 63

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสีย 3 ปี (ปี 2563-2565)

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2563-2565)