I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายเรื่องร้องเรียน ปี 2564

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานการรับฟังความคิดเห็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2564

คู่มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6ม.ค 63

แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563

6ม.ค 63

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม

24มี.ค 63

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสีย 3 ปี (ปี 2563-2565)

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2563-2565)