I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  • นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

24มี.ค 63

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2563-2565)