I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

คู่มือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ฉบับทบทวนปี 2566

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566

แผนยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2566 - 2570

ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2566

ระบุและวิเคราะห์ความสำคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566

ข้อมูลคู่มือบริหารจัดการด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ฉบับทบทวนปี 2565

แผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะยาว 5 ปี (พ.ศ. 2565-2670)

ประเด็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อองค์กรปี 2565

การวิเคราะห์เพื่อระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2565

นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการจัดการข้อร้องเรียน

การกำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำหนดขอบเขตและรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระบุและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำเนินงานจากแผนสร้างความสัมพันธ์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564

นโยบายเรื่องร้องเรียน ปี 2564

นโยบายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2564

มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปี 2564

รายงานการรับฟังความคิดเห็นความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวล ของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 2564

คู่มือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6ม.ค 63

แผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2563

6ม.ค 63

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม

24มี.ค 63

นโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

แผนยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้เสีย 3 ปี (ปี 2563-2565)

การกำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) ของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

แผนระยะยาวด้านผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ.2563-2565)