I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
  • แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล