?> บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

77 10 มิถุนายน 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
88 10 มิถุนายน 2565
รับสมัครลูกจ้างประจำฝ่าย เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนการตลาด 2 จำนวน 1 อัตรา
332 27 พฤษภาคม 2565
จป.วิชาชีพ ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา