I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

66 16 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
234 08 มกราคม 2563
เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
89 24 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
79 20 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
422 17 ธันวาคม 2562
แก้ไขประกาศ และขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ใบสมัครงานตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน 078/2562 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
75 13 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
106 11 ธันวาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ