I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

หนังสือให้ความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสมัครงาน (แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดย ธพส. จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ โดยมีระยะการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
  1. ผู้สมัครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ผู้สมัครงานให้ข้อมูลเพื่อการสมัครงาน
  2. ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ธพส. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง หรือพันธะผูกพันที่มีต่อ ธพส. และ ธพส. สงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 10 ปี หลังจากพ้นสภาพพนักงาน
ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ธพส. จะลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ออกจากฐานข้อมูลของ ธพส.
81 13 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมไฟฟ้า) ส่วนวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
45 13 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (วิศวกรรมเครื่องกล) ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
46 13 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (สถาปัตยกรรม) ส่วนวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี)
113 13 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
58 12 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
80 07 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
100 01 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกในตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
154 31 มกราคม 2567
รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนติดตามและประเมินผล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา