?> บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

91 25 พฤษภาคม 2564
ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา
146 02 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
843 09 มีนาคม 2564
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา