I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

79 12 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระดับ 2-3 ส่วนพัฒนาบุคลากร
124 28 กุมภาพันธ์ 2563
ชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
123 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
882 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ
1,202 06 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าหน้าที่ระดับ 2-3 ส่วนพัฒนาบุคลากร