I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

73 20 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
47 20 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนแผนยุทธศาสตร์และประเมินผล
142 19 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
48 18 พฤศจิกายน 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนการเงิน
252 30 ตุลาคม 2562
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ใบสมัครงานตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
125 28 ตุลาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
151 24 ตุลาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
342 23 ตุลาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 3-4 ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ