I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

สมัครงาน

93 24 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (ERP), เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
235 09 มีนาคม 2561
รายละเอียดเอกสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ
124 17 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเอกสาร