I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สมัครงาน

21 21 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ระดับ 4 ส่วนตรวจสอบภายใน
50 10 เมษายน 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
122 29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
80 29 มีนาคม 2562
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
55 25 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการส่วนวเคราะห์และศึกษาโครงการ
499 28 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ส่วนตรวจสอบภายใน
284 28 ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดสายนโยบายและกลยุทธ์
361 24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม