I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

สมัครงาน

110 17 กันยายน 2561
ใบสมัครงาน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
85 17 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน, เจ้าหน้าที่ระดับ 4 กองอำนวยการ สังกัดศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร
368 24 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (ERP), เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
397 09 มีนาคม 2561
รายละเอียดเอกสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ
312 17 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเอกสาร