?> บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

สมัครงาน

91 04 มกราคม 2565
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
61 29 ธันวาคม 2564
ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา
126 29 ธันวาคม 2564
รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา