I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

สมัครงาน

157 24 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านกากับดูแล รปภ.), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 กองอำนวยการ (ด้านการเขียนแบบสถาปัตย์), เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ส่วนบริหารการประชุม
498 24 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่ส่วนระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (ERP), เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
494 09 มีนาคม 2561
รายละเอียดเอกสาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนทะเบียนทรัพย์สินและธุรการ
442 17 สิงหาคม 2560
รายละเอียดเอกสาร