I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • นโยบาย 
 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

นโยบายและแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของกรรมการผู้จัดการ

 1. ให้ความสำคัญโครงการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่
 2. ต้องการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง Potential, Attitude และ multi – skill ให้มีความเชี่ยวชาญรอบด้านคิดเป็นระบบองค์รวม
 3. สนับสนุนให้หน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ หรือแนวคิดใหม่ เพื่อนำมาใช้พัฒนากระบวนงานและปฏิบัติงานโดยเฉพาะในงานด้านภารกิจหลัก เช่น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายตลาด ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ
 4. มุ่งเน้น Digital Transformation ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และการทำงาน โดยต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าทางการเงินด้วย
 5. CSR มุ่งเน้น CSR in process ที่เน้นผลกระทบในวงกว้าง มากกว่ากิจกรรม เช่น การตัดถนนเพื่อลดผลกระทบจากการจราจร การสร้างอาคารจอดรถ
 6. ส่งเสริมให้พนักงานรับรู้และเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร (CUPID) มากขึ้น

ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปี 2565
ธพส. ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์โดยมีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 6 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัดที่สำคัญ และ 12 แผนงานเชิงยุทธศาสตร์


 1. มิติด้านการเงินความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร (Finance & Sustainability Of The Organization) มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ สร้างการเติบโตของสินทรัพย์พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนให้เต็มศักยภาพรวมทั้งบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
 2. มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder) มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรรวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
 4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning Perspective and Growth) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ และมีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้หลักการ Knowledge Management และส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม