I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 

การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ธพส. ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ โดยมีกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 6 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ 11 ตัวชี้วัดที่สำคัญ และ 12 แผนงานเชิงยุทธศาสตร์


  1. มิติด้านการเงินความมั่นคงยั่งยืนขององค์กร (Finance & Sustainability Of The Organization) )มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับองค์กร โดยการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างการเติบโตของสินทรัพย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งบริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
  2. มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (Customer and Stakeholder) มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการยกระดับการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการความคาดหวังของลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
  3. มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มุ่งเน้นปรับปรุงพัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการบริหารจัดการอาคารให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน
  4. มิติด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning Perspective and Growth) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้หลักการ Knowledge Management และส่งเสริมการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม