I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • กฎระเบียบและพรบ. 

กฎระเบียบและพรบ.

หลักการและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496