I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • โครงสร้างองค์กร 
  • คณะกรรมการ ธพส. 

คณะกรรมการ ธพส.

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการ ธพส. มีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • • กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
  • • อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
  • • กำหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงินลงทุน
  • • ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
  • • ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด