I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร 

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส. ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของ ธพส.
 2. กำกับดูแลการบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของ ธพส.
 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส.
 4. ให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ธพส.
 5. แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
 7. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา