I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561