I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561