I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

5ก.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการกฎหมาย

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

15ธ.ค 64

กฎบัตรคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ