I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย 

กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการและความรับผิดชอบ

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการเสี่ยง

25ธ.ค 62

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ