I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เอกสารอื่นๆ

1ม.ค. 67

ใบขออนุญาตปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ

1ม.ค. 67

ใบขออนุญาตทำงานบนที่สูง (Working at height Permit)

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มขอทำบัตรจอดรถ บัตรลิฟต์ VIP

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มใบอนุญาตให้ทำงานที่ต้องใช้ความร้อน

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าประกันงานตกแต่ง ต่อเติมและปรับปรุง

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มการขออุนุญาตเข้าปฏิบัติงานตกแต่ง

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มรับทราบกฎระเบียบความปลอดภัย

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าตกแต่งพื้นที่

1ม.ค. 67

แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์เข้า-ออกอาคาร

20ส.ค. 63

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1ธ.ค. 60

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏