I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • แผนงานที่สำคัญ 

แผนงานที่สำคัญ

19เม.ย 62

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14ธ.ค 61

ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2562 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2559 - 2563

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2558 - 2562