I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • แผนงานที่สำคัญ 

แผนงานที่สำคัญ

8มี.ค. 67

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน 2566)

8มี.ค. 67

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

12ม.ค. 67

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567

28ก.พ 66

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566

25พ.ย 65

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566

24ก.พ 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

1พ.ย 64

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

24ก.พ 64

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

24ธ.ค 63

แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563) และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

28ม.ค 63

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2563แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2562)

18ก.พ 63

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

19เม.ย 62

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

14ธ.ค 61

ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2562 แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2559 - 2563

8พ.ย 60

แผนวิสาหกิจ 2558 - 2562