I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • โครงสร้างองค์กร 
  • คณะกรรมการกฎหมาย 

คณะกรรมการกฎหมาย

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย หรือประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ที่ต้องวินิจฉัยหรือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ธพส. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการ ธพส. ที่เกี่ยวข้อง
  2. พิจารณากลั่นกรอง จัดทำ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลงและสัญญาต่าง ๆ ของ ธพส. ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  3. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
  4. กำกับ ติดตามการรายงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย