I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • โครงสร้างองค์กร 
  • คณะกรรมการกฎหมาย 

คณะกรรมการกฎหมาย

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย หรือประเด็นปัญหา ข้อสงสัยที่ต้องวินิจฉัย หรือสั่งการ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของ ธพส. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศคำสั่งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการ ธพส. ที่เกี่ยวข้อง
  2. พิจารณากลั่นกรอง จัดทำ แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบข้อบังคับ ข้อตกลง และสัญญาต่างๆ ของ ธพส. ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
  3. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
  4. กำกับ ติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย