I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่

 1. กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. /ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
 2. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ธพส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 4. พิจารณา กลั่นกรอง/ทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส.พิจารณา
  1. แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
  2. โครงสร้างองค์กรของ ธพส.
  3. โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
  4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี รวมทั้งค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
 5. ทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย /แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตร ให้ทันสมัยเป็นประจำทุกปี
 6. ติดตามการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส
 7. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย