I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นายเพิ่มสิน วิชิตนาค

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการกฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • • รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รุ่น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • • เนติบัณฑิตไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • • กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา กรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 • • กรรมการในคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการจัดประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโรงแรม แกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 • • กรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารโครงการศูนย์ประชุมและโรงแรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
 • • กรรมการที่ปรึกษากฎหมายประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • • อนุกรรมการกฎหมาย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
 • • อนุกรรมการในองค์การมหาชน ด้านกฎหมาย / ด้านการบริหารงานบุคคล / ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 • • อนุกรรมการเปรียบเทียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • • อนุกรรมการด้านการคุ้มครองสิทธิผู้ใช้พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • • อนุกรรมการกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
 • • อนุกรรมการตลาดคาร์บอน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)