I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  • ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ผลการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

1ส.ค 62

หลักสูตรอบรม

12เม.ย 62

นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

14ธ.ค 61

คำสั่งคณะทำงาน

26ก.พ 62

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

15พ.ย 62

แนวทางการประหยัดน้ำ