I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  • หลักสูตรอบรม 

หลักสูตรอบรม

1ส.ค 62

Carbon Footprint ขององค์กร

1ส.ค 62

การบริหารจัดการขยะ