I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่

 1. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ ธพส. ในทุกๆ ด้าน และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม เพื่อป้องกันควบคุม และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดนำเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติ
 2. กำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า ธพส. มีการระบุ วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
 3. ทบทวนความพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง และนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ ธพส. รวมทั้งสอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
 4. กำกับดูแลการจัดทำคู่มือและแผนบริหารความเสี่ยง และการทบทวนแผนรวมทั้งดูแล ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
 5. ส่งเสริมให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักและการร่วมรับผิดชอบบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผลและคุ้มค่า ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและกิจกรรมประจำวันของทุกส่วนงาน
 6. กำกับดูแลและเสนอแนะผู้บริหารความเสี่ยง (Risk owner) ในการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ และเป็นรากฐานในการส่งเสริมให้องค์กรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 7. รายงานการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ธพส. อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อ ธพส. อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุดรวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานในรายงานประจำปีของ ธพส.
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย