I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรองแผนงานของกรรมการผู้จัดการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามกรอบระยะเวลาในสัญญา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 3. กำหนดตัวชี้วัด (KPI) สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมตั้งแต่ต้นปีโดยคำนึงถึงเป้าหมาย ระดับความสำเร็จ (Benchmark) ของเป้าหมายหรือพันธกิจอันเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างแท้จริงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามระยะเวลาและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 5. เสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการ ธพส.
 6. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
 7. เปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลฯ ในรายงานประจำปี
 8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย