I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

อำนาจหน้าที่

 1. กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า และการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 2. พิจารณา กลั่นกรอง ทบทวนนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า รวมทั้งสอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
 3. กำกับให้มีการจัดทำรายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (GRI Report) เป็นประจำทุกปี
 4. ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
 5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ จริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ของ ธพส. เพื่อให้การดำเนินกิจการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 6. กำกับดูแลหรือเสนอแนะให้การดำเนินกิจการของ ธพส. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 7. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย