I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรองการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 2. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  2.1. แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  2.2. การเสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
  2.3. การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด
  2.4. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
  2.5. การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
 3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
 4. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ หรือพิจารณา