I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 2. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 3. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  1. จัดทำ/แก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
  2. แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  3. เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
  4. การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด
  5. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
  6. การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
 4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
 5. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา