I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนวิสาหกิจแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 2. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  2.1 แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  2.2 เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
  2.3 การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนองค้ำประกัน และการอื่นใด
  2.4 การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีวงเงินเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
  2.5 การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
 3. พิจารณากำหนดแนวทางการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร (Eco – efficiency)
 4. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบหรือพิจารณา
 5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย