I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่

 1. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวนยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนวิสาหกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ ธพส. เห็นชอบ
 2. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 3. พิจารณากลั่นกรอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  1. จัดทำ/แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
  2. แผนธุรกิจ รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน
  3. เสนอแนะนโยบายด้านการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
  4. การดำเนินการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด
  5. การจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าหรือบริการใดๆ ที่มีวงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป
  6. การนำทรัพย์สินของ ธพส. ออกจัดหาประโยชน์
 4. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย
 5. นำเสนอความเห็นและรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เพื่อทราบ หรือพิจารณา