I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

  วิสัยทัศน์
   องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

  พันธกิจ
    เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

  ค่านิยม

 • C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I  : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)

  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 • SO 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารสินทรัพย์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สร้างโอกาสในการพัฒนา โครงการรูปแบบใหม่ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นไว้วางใจ ต่อ ธพส. มีบริการที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง ของลูกค้า มีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 3. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูง
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงาน กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานและบูรณาการ
 5. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
 6. ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

  ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและการตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แก้ไขล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2563