I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
   องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
    เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่

ค่านิยม

 • C : Customer Relation & Satisfaction (ความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 • SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดีและคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • SO 3 ส่งเสริมบริหารจัดการอาคารด้วย BCG Model
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงานด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 6 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 7 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้ ธพส. มีการดำเนินโครงการศูนย์ราชการ (Zone A,B,C) อย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ และบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จากโครงการที่ไม่ใช่ศูนย์ราชการ เพื่อกระจายรายได้และความเสี่ยง
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความพึงพอใจและภักดีต่อ ธพส. และเพื่อให้ลูกค้ามีความประทับใจในการ ใช้บริการ ธพส. รับรู้ Brand DAD มากขึ้น
 3. เพื่อให้ ธพส. มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย มีองค์ความรู้และนวัตกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นระบบมีประสิทธิผลได้มาตรฐาน โดยเฉพาะตามเกณฑ์ Enablers
 5. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและคิดเป็นระบบ
 6. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายพื้นที่ศูนย์ราชการ (Zone C) และสร้างโอกาสในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการอาคารที่ยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงิน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แก้ไขล่าสุด : 17 ตุลาคม 2566