I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

ค่านิยม

 • C : Commitment (ความรับผิดชอบปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการปฏิบัติงาน)
 • P : Professional (ความเป็นมืออาชีพ)
 • I : Integrity (มีคุณธรรม)
 • C : Customer Centric (ความมุ่งมั่นใส่ใจทำตามความต้องการของลูกค้า)

วัตถุประสงค์องค์กร

 1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการดำเนินโครงการเชิงสังคม
 2. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าขององค์กร
 3. มีกระบวนการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐาน
 4. ระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ
 5. เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
 6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีขีดความสามารถสูง
 7. ผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม มีฐานะการเงินมั่นคง
 8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการและบริหารจัดการอาคาร
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีให้ทันสมัย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แก้ไขล่าสุด : 12 ธันวาคม 2560