I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
   องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
    เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่

ค่านิยม

 • C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงาน และนวัตกรรม)
 • I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 • SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 • SO 2 สร้างประสบการณ์ที่ดี และคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. เพื่อให้ ธพส. มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ที่เหมาะสม และสร้างโอกาสในการพัฒนา โครงการรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงสังคม
 2. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้ามีความประทับใจในการใช้บริการของ ธพส. มีบริการที่ดีและได้มาตรฐาน สามารถตอบสนอง ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และมีการบริหารจัดการอาคารที่ได้มาตรฐานด้านพลังงาน/สิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงและหลากหลาย
 4. เพื่อให้ ธพส. มีระบบงานกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และทันสมัย และการบริหารจัดการองค์กรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers
 5. เพื่อให้มีผลประกอบการทางการเงินที่เหมาะสม
 6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อ ธพส.

ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ และสร้างโอกาส ในการพัฒนาโครงการลงทุนใหม่ โดยคำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการให้บริการลูกค้าและสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงรุก
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่หลากหลาย (Multi - Skill)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และเกณฑ์ Enablers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการทางการเงินด้วยรูปแบบเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตอกย้ำธรรมาภิบาลให้ทั่วทั้งองค์กร

แก้ไขล่าสุด : 19 ตุลาคม 2564