I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

  วิสัยทัศน์
   องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาล

  พันธกิจ
    เพื่อให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นองค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างมืออาชีพ ตามหลักธรรมาภิบาลตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ข้างต้น จึงปรากฏพันธกิจ (Mission) 4 พันธกิจ ดังนี้

 1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล
 2. พัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. พัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ
 4. พัฒนาองค์กรด้วยการบริหารจัดการสมัยใหม่

  ค่านิยม

 • C : Commitment (ความรับผิดชอบต่อคำมั่นสัญญา)
 • U : Unity (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว)
 • P : Professionalism (ความเชี่ยวชาญในงาน)
 • I  : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น)
 • C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย)

  วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

 1. SO 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการและสินทรัพย์ การริเริ่มโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่
 2. SO 2 การทำการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุก มุ่งเน้น CSR in Process
 3. SO 3 การยกระดับบุคลากรให้มีความเชี่ยวขาญเฉพาะด้านและรองรับโครงการใหม่
 4. SO 4 การพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมให้ทันสมัย
 5. SO 5 การบริหารจัดการทางการเงินให้มั่นคงมีประสิทธิภาพ
 6. SO 6 การส่งเสริมให้องค์กร มีหลักธรรมาภิบาลตามแนวปฏิบัติที่ดี

  เป้าประสงค์

 1. องค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ
 2. ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 3. บุคลากรมีขีดสมรรถนะสูงที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการใหม่ๆ ได้ตามเป้าหมาย
 4. มีระบบงาน เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี
 5. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
 6. ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ามีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อ ธพส.

  ยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขล่าสุด : 21 พฤศจิกายน 2562