I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8พ.ย 60

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

8พ.ย 59

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

8พ.ย 58

นโยบายกำกับกิจการดูแลที่ดี ปี 2558