I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

การเผยแพร่ผลประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2561

การเผยแพร่ผลประเมินการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2560