I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม