I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญ พ.ศ. 2565-2570

แผนยุทธศาสตร์ด้าน CSR in Process พ.ศ. 2565-2570

แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ. 2565-2570

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 5 ปี (ปี 2561 - 2565)