I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2564

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562

กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561

กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2559

กรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2558