I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

แผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
แผนยุทธศาสต์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2561-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
แผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565-2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
แผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566
แผนยุทธศาสตร์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2567