I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

1ม.ค. 65

นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม ปี 2563

29มิ.ย. 63

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการนวัตกรรม 2563

12ม.ค. 65

คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (ฉบับทบทวน 2564)

30ก.ย. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้

30ก.ย. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม

9ก.ย. 64

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)

9ก.ย. 64

นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรม 2564