I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การจัดการความรู้และนวัตกรรม

16พ.ย. 66

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้ พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2566)

16พ.ย. 66

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 (ทบทวนปี 2566)

2พ.ย. 66

นโยบายด้านการจัดการความรู้ (ทบทวนปี 2566)

2พ.ย. 66

นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรม (ทบทวนปี 2566)

5ต.ค. 65

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy) ปี 2565

5ต.ค. 65

นโยบายด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม ปี 2565

1ม.ค. 65

นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และบริหารจัดการนวัตกรรม ปี 2563

29มิ.ย. 63

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการการนวัตกรรม 2563

12ม.ค. 65

คู่มือการบริหารจัดการนวัตกรรม (ฉบับทบทวน 2564)

30ก.ย. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้

30ก.ย. 64

แผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการนวัตกรรม

9ก.ย. 64

นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)

9ก.ย. 64

นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการนวัตกรรม 2564