I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

89 12 มกราคม 2567
สถานะ:ได้ผู้คัดเลือกแล้ว
ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด