I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

อำนาจหน้าที่

 1. กลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
 2. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ธพส. และที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 3. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นำเสนอคณะกรรมการ ธพส. ให้ความเห็นชอบ
 4. พิจารณากลั่นกรอง ทบทวน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ธพส. พิจารณา
  4.1. แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ธพส.
  4.2. โครงสร้างองค์กรของ ธพส.
  4.3. โครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน
  4.4. การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีรวมทั้งค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้าง
 5. ทบทวนนโยบาย แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทุนมนุษย์ แผนแม่บทการจัดการความรู้และนวัตกรรมระยะยาวและประจำปี รวมทั้งสอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี
 6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับ การจัดการนวัตกรรม รวมถึงกำหนดกำกับการดำเนินงานตามนโยบายการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมขององค์กร
 7. ติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม รายงานต่อคณะกรรมการ ธพส. เป็นรายไตรมาส
 8. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการ ธพส. มอบหมาย