I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • • กรรมการบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • • กรรมการบริษัทยูไนเต็ด ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

 • • Postgraduate Diploma in Information Magement (University of Strathclyde), England (2533)
 • • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528)
 • • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2525)

การอบรม

 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงาน ก.พ.
 • • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8
 • • หลักสูตร "Information Processing Personnel (Senior System Analyst/Designer)" Japan

ประสบการณ์การทำงาน

 • • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
 • • รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 • • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • • กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส.

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี