I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ธพส.
 • • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 • • กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
 • • กรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • • กรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
 • • กรรมการกฎหมาย
 • • กรรมการผู้จัดการ ธพส.
 • • อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการพื้นที่พาณิชย์ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2567)

 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
 • • รองประธานกรรมการ มูลนิธิคุณหญิงลักขณา แสงสนิทและบุตร
 • • Member, International Board of the Experts, Foundation Romualdo Del Bianco, Italy

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาเอก สาขา Interdisciplinary จาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) United State of America
 • • ปริญญาโท สาขา Operations Research จาก Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) United State of America
 • • ปริญญาโท สาขา Operations Research จาก Stanford University United State of America
 • • ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • • หลักสูตรภาวะผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารองค์กร สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย
 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • • หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า
 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 17/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 4/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 26/2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • • กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • • กรรมการบริหาร มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 • • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนเนล จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน)
 • • ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • • ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
 • • กรรมการ ประธานอนุกรรมการบริหารประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 • • กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • • กรรมการ กรรมการบริหารกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประเมินผล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในคณะกรรมาธิการต่างประเทศวุฒิสภา
 • • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 • • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Thailand Privilege card จำกัด
 • • กรรมการ คณะกรรมการจัดตั้งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • • ประธานคณะกรรมการสถิติแห่งชาติ
 • • ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับคนพิการ
 • • รองประธานคณะกรรมการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
 • • รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกองบัญชาการทหารสูงสุด
 • • ผู้อำนวยการสำนักบริหาร บริษัท นารายณ์สากลประกันภัย จำกัด (ปัจจุบัน บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส.

 • • กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี