I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ 

ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐ

ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2562 ไตรมาส 2-62
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-62
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2561 ไตรมาส 4-61
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2561 ไตรมาส 3-61
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2561 ไตรมาส 2-61
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2561 ไตรมาส 1-61
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 4-60
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 3-60
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 2-60
ผลดำเนินงาน EVM ประจำปี 2560 ไตรมาส 1-60
ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1 ม.ค. - 1 ธ.ค. 2560