I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

37 20 กรกฎาคม 2565
สถานะ:-
ประกาศยกเลิกประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ (e-bidding)
32 12 กรกฎาคม 2565
สถานะ:-
เอกสารประกาศเชิญชวน
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์
แบบรูปรายละเอียด
57 30 มิถุนายน 2565
สถานะ:-
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์
แบบรูปรายละเอียด
80 17 มิถุนายน 2565
สถานะ:-
ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน
ร่างเอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)โครงการรามาฯ-ธนารักษ์
แบบรูปรายละเอียด