I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

31 28 ตุลาคม 2563
สถานะ:-
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงานฯ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ขอบเขตของงาน ( TOR ) จ้างตกเเต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ฯ (กรรมการลงนาม ขออนุมัติ)