I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

53 22 สิงหาคม 2562
สถานะ:-
เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตงานฯ
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง