I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • โครงสร้างองค์กร 
  • คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
  2. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจนั้น
  3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐวิสาหกิจนั้น
  4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
  5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง