I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางบุษกร ปราบณศักดิ์

อายุ : 58 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • กรรมการบริหาร
 • • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 • • รองอธิบดี กรมธนารักษ์
 • • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม

 • • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 7 (ระดับดีเด่น) สำนักงบประมาณ
 • • หลักสูตร “RE-CU CEO” รุ่นที่ 5 สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 87 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • • หลักสูตร Digital Public Sector for Sustainable Development, KDI School of Public Policy and Management ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ประสบการณ์การทำงาน

 • • กรรมการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด กระทรวงกลาโหม
 • • ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
 • • ผู้ตรวจราชการกรม กรมธนารักษ์
 • • ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี