I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  • คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2654 (ฉบับทบทวน)

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2653 (ฉบับทบทวน)

คู่มือการดำเนินการเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2563-2564

คู่มือการดำเนินการเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2562-2563

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2561-2562

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560-2561

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2559

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี 2558