I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นายเสรี นนทสูติ

อายุ : 47 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • กรรมการตรวจสอบ
 • • กรรมการกฎหมาย

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)

 • • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
 • • กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 • • กรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและทรัพยากรมนุษย์
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)
 • • กรรมการและประธานอนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (Oxford University) ประเทศอังกฤษ
 • • ปริญญาโท นิติศาสตร์ ด้านกฎหมายสหภาพยุโรปและกฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (ด้วยทุนการศึกษา British Chevening Scholarship โดยรัฐบาล สหราชอาณาจักร)
 • • ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (ด้วยทุนการศึกษา Fulbright)
 • • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (สมัยที่ 48)
 • • ประกาศนียบัตรบัณฑิตกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 9
 • • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ
 • • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 33/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร CMA-GMS (ผู้บริหารระดับสูงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง) รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • • หลักสูตรผู้นำระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรีและสถาบันศศินทร์
 • • หลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารทางการแพทย์ (ปธพ). รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา
 • • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

 • • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 • • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด
 • • ผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR))
 • • กรรมการ บริษัท เยเนอรัล ฮอลปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (พระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม
  ในการทำงาน พ.ศ. 2554)
 • • ที่ปรึกษากฎหมาย กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 • • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • • กรรมการพัฒนากฎหมาย
 • • ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
 • • นิติกร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ธพส.

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส.

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี