I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางสาวอมรรัตน์ กล่ำพลบ

อายุ : 56 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • ประธานกรรมการบริหาร
 • • ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์
 • • ประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพส.
 • • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • • ประธานคณะกรรมการบริษัทสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
 • • กรรมการบริษัทโรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
 • • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์

คุณวุฒิการศึกษา

 • • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาเคหพัฒนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การอบรม

 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
 • • หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
 • • หลักสูตรขั้นสูง "ผู้นำองค์การสู่อนาคต" (Futuristic Leadership) กรมธนารักษ์
 • • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) สำนักงาน ก.พ.

ประสบการณ์การทำงาน

 • • ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์
 • • ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
 • • ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
 • • กรรมการองค์การคลังสินค้า
 • • รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านที่ราชพัสดุ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส.

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี