I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • กฎระเบียบและพรบ. 
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496

พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2496

พรบ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496