I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม 

ประเด็นผู้มีส่วนได้เสียรายกลุ่ม

กลุ่มลุกค้า ผู้เช่าภาครัฐ ผู้เช่าเอกชน ผู้มาใช้บริการ

กลุ่มผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับ

กลุ่มพนักงาน

กลุ่มคู่ค้า

กลุ่มชุมชน