I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นายปกรณ์ อาภาพันธุ์

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • กรรมการตรวจสอบ
 • • ประธานกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
 • • ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)

 • • ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน)
 • • กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 • • กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • • กรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา

 • • Ph.D. -Civil Engineering, Purdue University, Indiana U.S.A.
 • • M.Sc. (Engineering) -Civil Engineering, Purdue University, Indiana U.S.A.
 • • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรม

 • • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 • • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20) สถาบันพระปกเกล้า
 • • หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ (EEP 1) สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ (4ส4) สถาบันพระปกเกล้า
 • • Audit Committee Program (ACP) รุ่น 34/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่น 3 (นมป.3) สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน

 • • กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 • • กรรมการ บริษัท ดาต้า มายนิ่ง จำกัด
 • • กรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 • • หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • กรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส.

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี