I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส. 
  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

แผนศปท.ธพส. ปี 2561