I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต ธพส. 
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

บทความ/ความรู้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง