I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ 
 • นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประกาศ ธพส. ที่ 36-2560_นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเข้าทำรายงานของ ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรูปธรรมต่อผู้มี ส่วนได้เสียทุกราย โดยเท่าเทียมกัน ธพส. จึงควรทำรายการโดยยึดหลักการดังนี้

 1. เป็นรายการที่ผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 2. เป็นรายการที่กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ ธพส. เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
 3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายถึง การทำรายการระหว่าง ธพส. กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ ธพส.

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายถึง บุคคลที่อาจทำให้กรรมการหรือผู้บริหารของ พส. มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดำเนินงาน ว่าคำนึงถึงประโยชน์ของบุคคลนั้น หรือประโยชน์สูงสุดของ ธพส. เป็นสำคัญ ได้แก่
     1) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของ ธพส. ผู้ที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
     2) นิติบุคคลใดๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมตาม 1)
     3) บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้กระทำการแทน หรืออยู่ภายใต้อิทธิผลของ 1) และ 2)
     4) กรรมการของนิติบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัท
     5) คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรม ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม 4)
     6) นิติบุคคลที่บุคคลตาม 4) หรือ 5) มีอำนาจควบคุมกิจการ
     7) บุคคลใดที่กระทำการด้วยความเข้าใจ หรือความตกลงว่าหาก ธพส.ทำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี้จะ ได้รับประโยชน์ทางการเงิน
         7.1 กรรมการของ ธพส.
         7.2 ผู้บริหารของ ธพส.
         7.3 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ธพส.
         7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ ธพส.
         7.5 คู่สมรส บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4

ผู้บริหาร
หมายถึง กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมาและผู้มีตำแหน่งเทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หมายถึง ผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบุคคลนั้น

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการต้องพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกับนระหว่างบริษัทกับบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ ธพส. รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

 1. รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ อันเป็นธุรกิจปกติของ ธพส.ที่ทำเป็นประจำ และเป็นไปตามเงื่อน ไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายผลิตภัณฑ์ การซื้อวัตถุดิบ การให้บริการ เป็นต้น
 2. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอื่น
 3. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับ ธพส. เช่น เงินทุนหมุนเวียนในรูปเงินกู้ การให้กู้ยืมค้ำประกัน เป็นต้น ซึ่ง ธพส. จะต้องได้รับผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ยตามอัตราตลาด
 4. รายการเกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 3

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในการทำงาน อาจเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กับผลประโยชน์ของ ธพส. จึงมีการกำหนด แนวทางที่พึงปฏิบัติ ดังนี้

 1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน
  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของ ธพส. หรือจากบุคคลใดอันเนื่องจาก การทำงานในนาม ธพส.
 2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท
  การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของ ธพส. และห้ามประกอบ ธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับ ธพส. ไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม
 3. การทำธุรกิจใดๆ กับ ธพส.
  ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ทำธุรกิจใดฟ กับ ธพส. ทั้งในนามครอบครัวหรือนิติบุคคล เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผล ประโยชน์
 4. การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

     กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน จากคู่ค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ธพส. เว้นแต่ใน เทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือเลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลแก่พนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน ที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัท พิจารณาการเปิดเผยสารสนเทศของ ธพส.

พนักงานทุกระดับ
จะต้องจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ธพส. โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น