I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและที่เกี่ยวข้อง 
  • นโยบายตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ 

นโยบายตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ

นโยบายมาตรฐานด้านการให้บริการ

นโยบายด้านลูกค้าและตลาด

นโยบายการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้ถือภาครัฐ

นโยบายการบริหารสิทธิและความเท่าเทียมกับของผู้ถือหุ้น

นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม